بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,095

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي-قسمت دوم

  1390/7/26
خلاصه: ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 16 دسامبر1966 ( 25/9/1954) مجمع عمومي سازمان ملل متحد
بخش‌ سوم‌

ماده‌ 6

1. کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ کارکردن‌ را که‌ شامل‌ حق‌ هر کس‌ است‌ به‌ اينکه‌ فرصت‌ يابد بوسيله‌ و کاري‌ که‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ مي‌نمايد معاش‌ خود را تأمين‌ کند ـ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.

2. اقداماتي‌ که‌ کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تأمين‌ اعمال‌ کامل‌ اين‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد بايد شامل‌ راهنمائي‌ و تربيت‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌ مشي‌ها و تدابير فني‌ باشد که‌ از لوازم‌ تأمين‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرايطي‌ که‌ آزاديهاي‌ اساسي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ را براي‌ افراد حفظ‌ نمايد.

ماده‌ 7

کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد کار که‌ بويژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زير باشد به‌ رسميت‌ مي‌شناسند:

الف‌ ـ اجرتي‌ که‌ لااقل‌ امور ذيل‌ را براي‌ کليه‌ کارگران‌ تأمين‌ نمايد:

1. مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوي‌ براي‌ کار با ارزش‌ مساوي‌ بدون‌ هيچ‌ نوع‌ تمايز به‌ ويژه‌ اينکه‌ زنان‌ تضمين‌ داشته‌ باشند که‌ شرايط‌ کار آنان‌ پائين‌تر از شرايط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و براي‌ کار مساوي‌ مزد مساوي‌ با مردان‌ دريافت‌ دارند.

2. مزاياي‌ کافي‌ براي‌ آنان‌ و خانواده‌شان‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ ميثاق‌

ب‌ ـ ايمني‌ و بهداشت‌ کار

ج‌ ـ تساوي‌ فرصت‌ براي‌ هر کس‌ که‌ بتواند در خدمت‌ خود به‌ مدارج‌ مناسب‌ عاليتري‌ ارتقاء يابد بدون‌ در نظر گرفتن‌ هيچگونه‌ ملاحظات‌ ديگري‌ جز طول‌ مدت‌ خدمت‌ و لياقت‌

د ـ استراحت‌ ـ فراغت‌ و محدوديت‌ معقول‌ ساعات‌ کار و مرخصي‌ ادوراي‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنين‌ مزد ايام‌ تعطيل‌ رسمي‌

ماده‌ 8

1. کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند که‌ مراتب‌ زير را تضمين‌ کنند:

الف‌ ـ حق‌ هر کس‌ به‌ اينکه‌ به‌ منظور پيشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ خود با رعايت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذيربط‌ مبادرت‌ به‌ تشکيل‌ اتحاديه‌ نمايد و به‌ اتحادية‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ اين‌ حق‌ را نمي‌توان‌ تابع‌ هيچ‌ محدوديتي‌ نمود مگر آنچه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجويز شده‌ و در يک‌ جامعه‌ دموکراتيک‌ براي‌ مصالح‌ امنيت‌ ملي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا حفظ‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ افراد ديگر ضرورت‌ داشته‌ باشد.

ب‌ ـ حق‌ اتحاديه‌ها (سنديکاها) به‌ تشکيل‌ فدراسيونها يا کنفدراسيون‌هاي‌ ملي‌ و حق‌ کنفدراسيون‌ها به‌ تشکيل‌ سازمانهاي‌ سنديکايي‌ بين‌المللي‌ يا الحاق‌ به‌ آنها.

ج‌ ـ حق‌ اتحاديه‌ها (سنديکاها) که‌ آزادانه‌ به‌ فعاليت‌ خود مبادرت‌ نمايند بدون‌ هيچ‌ محدوديتي‌ جز آنچه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجويز شده‌ و در يک‌ جامعه‌ دموکراتيک‌ براي‌ مصالح‌ امنيت‌ ملي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا براي‌ حفظ‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

د ـ حق‌ اعتصاب‌ مشروط‌ بر اينکه‌ با رعايت‌ مقررات‌ کشور مربوط‌ اعمال‌ شود.

2. اين‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد بود که‌ افراد نيروهاي‌ مسلح‌ يا پليس‌ يا مقامات‌ اداري‌ دولت‌ در اعمال‌ اين‌ حقوق‌ تابع‌ محدوديتهاي‌ قانوني‌ بشوند.

3. هيچ‌ يک‌ از مقررات‌ اين‌ ماده‌ کشورهاي‌ طرف‌ مقاوله‌ نامة‌ 1948 سازمان‌ بين‌المللي‌ کار مربوط‌ به‌ آزادي‌ سنديکايي‌ و حمايت‌ از حق‌ سنديکايي‌ را مجاز نمي‌دارد که‌ با اتخاذ تدابير قانونگذاري‌ يا نحوه‌ اجراي‌ قوانين‌ به‌ تضمينات‌ مقرر در مقاوله‌نامة‌ مزبور لطمه‌اي‌ وارد آورند.

ماده‌ 9

کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر شخص‌ را به‌ تأمين‌ اجتماعي‌ از جمله‌ بيمه‌اي‌ اجتماعي‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند.

ماده‌ 10

کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ اذعان‌ (قبول‌) دارند که‌:

1. خانواده‌ که‌ عنصر طبيعي‌(14) و اساسي‌ جامعه‌ است‌ بايد از حمايت‌ و مساعدت‌ به‌ حد اعلاي‌ ممکن‌ برخوردار گردد بويژه‌ براي‌ تشکيل‌ و استقرار آن‌ و مادام‌ که‌ مسئوليت‌ نگاهداري‌ و آموزش‌ و پرورش‌ کودکان‌ خود را بعهده‌ دارد.

ازدواج‌ بايد با رضايت‌ آزادانة‌ طرفين‌ که‌ قصد آن‌ را دارند واقع‌ شود.

2. مادران‌ در مدت‌ معقولي‌ پيش‌ از زايمان‌ و پس‌ از آن‌ بايد از حمايت‌ خاص‌ برخوردار گردند. در آن‌ مدت‌ مادران‌ کارگر بايد از مرخصي‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و يا مرخصي‌ با مزاياي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ کافي‌ برخوردار گردند.

3. تدابير خاص‌ در حمايت‌ و مساعدت‌ به‌ نفع‌ کلية‌ اطفال‌ غيرمميز و مميز(15) بدون‌ هيچگونه‌ تبعيض‌ به‌ علت‌ نسب‌ يا علل‌ ديگر بايد اتخاذ بشود. اطفال‌ غيرمميز و مميز بايد در مقابل‌ استثمار اقتصادي‌ و اجتماعي‌ حمايت‌ شوند.

واداشتن‌ اطفال‌ به‌ کارهائي‌ که‌ براي‌ جهات‌ اخلاقي‌ يا سلامت‌ آنها زيان‌آور است‌ يا زندگي‌ آنها را به‌ مخاطره‌ مي‌اندازد يا مانع‌ رشد طبيعي‌ آنان‌ مي‌گردد بايد به‌ موجب‌ قانون‌ قابل‌ مجازات‌ باشد.

ماده‌ 11

1. کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگي‌ کافي‌ براي‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراک‌ ـ پوشاک‌ و مسکن‌ کافي‌ همچنين‌ بهبود مداوم‌ شرايط‌ زندگي‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند.

کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تأمين‌ تحقق‌ اين‌ حق‌ تدابير مقتضي‌ اتخاذ خواهند کرد و از اين‌ لحاظ‌ اهميت‌ اساسي‌ همکاري‌ بين‌المللي‌ براساس‌ رضايت‌ آزاد را اذعان‌ (قبول‌) دارند.

2. کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با اذعان‌ به‌ حق‌ اساسي‌ هر کس‌ به‌ اينکه‌ از گرسنگي‌ فارغ‌ باشد منفرداً و از طريق‌ همکاري‌ بين‌المللي‌ تدابير لازم‌ از جمله‌ برنامه‌هاي‌ مشخصي‌ به‌ قرار ذيل‌ اتخاذ خواهند کرد:

الف‌ ـ بهبود روشهاي‌ توليد و حفظ‌ و توزيع‌ خواربار با استفاده‌ کامل‌ از معلومات‌ فني‌ و علمي‌ با اشاعة‌ اصول‌ آموزش‌ تغذيه‌ و با توسعه‌ يا اصلاح‌ نظام‌ زراعي‌ بنحوي‌ که‌ حداکثر توسعة‌ مؤثر و استفاده‌ از منابع‌ طبيعي‌ را تأمين‌ نمايند.

ب‌ ـ تأمين‌ توزيع‌ منصفانة‌ ذخاير (منابع‌) خواربار جهان‌ بر حسب‌ حوائج‌ با توجه‌ به‌ مسائل‌ (مبتلا به‌) کشورهاي‌ صادر کننده‌ و وارد کنندة‌ خواربار (غذا).

ماده‌ 12

1. کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ تمتع‌ از بهترين‌ حال‌ سلامت‌ جسمي‌ و روحي‌ ممکن‌الحصول‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند.

2. تدابيري‌ که‌ کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ براي‌ تأمين‌ استيفاي‌ کامل‌ اين‌ حق‌ اتخاذ خواهند کرد شامل‌ اقدامات‌ لازم‌ براي‌ تأمين‌ امور ذيل‌ خواهد بود:

الف‌ ـ تقليل‌ ميزان‌ مرده‌ متولد شدن‌ کودکان‌ ـ مرگ‌ و مير کودکان‌ و رشد سالم‌ آنان‌.

ب‌ ـ بهبود بهداشت‌ محيط‌ و بهداشت‌ صنعتي‌ از جميع‌ جهات‌.

ج‌ ـ پيشگيري‌ و معالجه‌ بيماري‌هاي‌ همه‌ گير ـ بومي‌ـ حرفه‌اي‌ و ساير بيماريها همچنين‌ پيکار عليه‌ اين‌ بيماريها.

د ـ ايجاد شرايط‌ مناسب‌ براي‌ تأمين‌ مراجع‌ پزشکي‌ و کمکهاي‌ پزشکي‌ براي‌ عموم‌ در صورت‌ ابتلاء به‌ بيماري‌.


مشاوره حقوقی رایگان