بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,409

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي-قسمت دوم

  1390/7/25
خلاصه: قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي فصل اول – کليات فصل دوم ـ کيفيت انتخابات فصل سوم ـ شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان فصل چهارم ـ هيأت اجرائي فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان فصل ششم ـ تبليغات فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات فصل هشتم ـ شکايات و نحوه رسيدگي فصل نهم ـ مجازات فصل دهم ـ تمهيد مقدمات ، تشکيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي
فصل سوم - شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

‌ماده 27 - انتخاب کنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 - تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران.
2 - هجده سال تمام
3 - عاقل بودن.

‌ماده 28- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
2 - تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران.
3 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.
4 - داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن
5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.
6 - سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.
7 - حداقل سن سي سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذکور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود‌ثابت‌العقيده باشند.
تبصره 2 - حذف گرديد {قانون حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يکهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.}

تبصره 3 - هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يک مقطع تحصيلي فقط براي شرکت در انتخابات محسوب مي‌شود.

‌ماده 29- اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
‌الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر کشور محرومند مگر اينکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.
2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.
3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور.
4 - روساي دفاتر سران سه قوه.
5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.
6 - معاونين و مشاورين وزرا.
7 - مديران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مديران کل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.
8 - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات.
9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.
10 - رئيس ديوان عالي کشور و معاونين و مشاورين وي.
11 - دادستان کل کشور و معاونين و مشاورين وي.
12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.
13 - رئيس سازمان بازرسي کل کشور و معاونين و مشاورين وي.
14 - رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر‌کشور.
15 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
16 - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.
17 - استانداران.
18 - معاونين و مشاورين استانداران.
19 - فرمانداران.
20 - بخشداران.
21 - شهرداران و روساي مناطق شهرداري.
22 - روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي.
23 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.
24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانکها.
25 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت که حيطه وظايف و اختيارات آنها به کل کشور تسري دارد.
26 - رئيس کل بانک مرکزي ايران و معاونين و مشاورين وي.
27 - روسا و سرپرستان بنيادهاي (‌مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسکن)، کميته امداد امام خميني(‌ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،‌دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حکومتي و روساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون، معاونين و مشاورين آنان.
28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.
ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينکه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
1 - ائمه جمعه دائمي.
2 - قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها.
3 - مديران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونين آنان.
4 - مديران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداريها و معاونين آنان.
5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.
6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
8 - سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانکها در استان و شهرستان.
9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مرکز استان و شهرستانها.
10- مديران مراکز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
11- اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا .
ج - اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسؤوليت خود.
تبصره 1 - کليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذکور در بندهاي (‌الف) و (ب) مشمول اين ماده مي‌باشند. تشخيص همطرازي با سازمان‌امور اداري و استخدامي کشور مي‌باشد.
تبصره 2 - درمورد کساني که طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوطه باشد، قبول‌استعفاء شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي کل قوا مي‌باشد.
تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (‌الف) و (ب)‌ وتبصره‌هاي(5) اين ماده شش ماه قبل از ثبت نام الزامي است.
تبصره4- جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي‌صلاح بالاتر حداکثر به مدت يک‌ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسؤوليتي نداشته باشد.
تبصره5- هريک از مسؤولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منکر مشمول حکم فوق مي‌گردند.
‌تبصره 6 - وزارت کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.
‌ماده 30 - اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:
1 - کساني که در جهت تحکيم مباني رژيم سابق نقش موثر داشته‌اند.
2 - ملاکين بزرگ که زمينهاي موات را بنام خود ثبت داده‌اند.
3 - وابستگان تشکيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائي که غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4 - کساني که به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محکوم شده‌اند.
5 - محکومين به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائي.
6 - مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.
7 - محکومين به حدود شرعي مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
8 - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.
9 - محجورين و کساني که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي باشند.
10- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشکيلات فراماسونري و هيأت رئيسه کانونهاي حزب رستاخيز‌و حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها، نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواک.
11- محکومين به خيانت و کلاهبرداري ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محکومين به سوء استفاده مالي به حکم محاکم صالحه قضائي.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان