بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,933

انحصار وراثت

  1390/7/23
خلاصه: از آنجايي که انسان ها در حيات اجتماعي خود با يکديگر در تعامل مي باشند، آثار حقوقي بر روابط موجود بين آنها مترتب مي باشد. اين تعاملات و آثار نه تنها در زمان حيات افراد، بلکه بعد از فوت آنها نيز همچنان ادامه دارد. به اين شکل که هرگاه شخصي از دنيا مي رود، مي بايست تکليف مايملک وي و همچنين ميزان حقوق ورثه و احياناً چگونگي اجراي وصيت نامه او مشخص گردد. در اين مجموعه سعي شده و تشريفات دادرسي صدور گواهي انحصار وراثت به زبان ساده بيان گردد.
مرجع صلاحيت دار جهت صدور گواهي انحصار وراثت
مرجع صلاحيت دار جهت صدور گواهي دادگاهي است که آخرين محل سکونت متوفي بوده است. مطابق با ماده 20 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دعاوي راجع به ترکه متوفي در دادگاه محلي اقامه مي شوند. که آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، در آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي در صلاحيت دادگاهي است که آخرين محل سکونت متوفي در ايران در حوزه آن بوده است. بنابراين اگر شخصي در طول مدت زندگي خود در شهر هاي مختلفي سکونت داشته باشد و براي مثال آخرين محل سکونت داشت باشد وبراي مثال آخرين محل سکونت وي اصفهان باشد، در صورت فوت وي، دادگاه اصفهان صلاحيت صدور گواهي انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر ديگري فوت نموده باشد يا اموال وي در نقطه ديگري قرار گرفته باشند.
اشخاص صلاحيت دار جهت تقاضاي انحصار وراثت
وراثت متوفي يا ساير اشخاص ذينفع ميتوانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت نمايند. نکته قابل توجه اينکه چنانچه ورات يا اشخاص ذينفع متعدد باشند، نيازي به درخواست همگي آنها نمي باشد و اقدام يک نفر از آنها،جهت تقاضا کقايت مي نمايد.
مدارک لازم جهت تقاضاي تصديق انحصار وراثت
1- شناسنامه و گواهي فوت متوفي
پس از فوت متوفي و تاييد پزشک مربوطه، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت، شناسنامه متوفي باطل و گواهي فوت صادر مي گردد. ارائه اصل گواهي فوت و کپي مصدق آن به دادگاه الزامي مي باشد.
2- استشهاديه محضري
اسامي کليه وراث مي بايست در فرم مخصوصي که توسط دادگاه در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد نوشته و توسط 2 نفر از اشخاصي که وراث و متوفي را مي شناسند امضاء شود و امضاء افراد فوق نيز مي بايست توسط يکي از دفاتر اسناد رسمي تاييد و گواهي مربوطه به دادگاه ارائه گردد.
3- رسيد گواهي مالياتي(ماليات بر ارث)
وارث مي بايست پس از فوت متوفي ليست کليه اموال و دارايي هاي منقول و غير منقول او را به اداره دارايي حوزه محل سکونت متوفي ارائه کنند و رسيد آنرا دريافت نموده، همراه مدارک ديگر به دادگاه تقويم نمايند.
4- کپي مصدق شناسنامه وراث
متقاضي انحصار وراثت مي بايست علاوه بر شناسنامه خود، کپي مصدق شناسنامه وراث ديگر را نيز تهيه و به دادگاه تقديم نمايد. ارائه اصل شناسنامه ها جهت کنترل توسط مدير دفتر دادگاه الزامي مي باشد.
5- وصيت نامه (در صورتي که وجود داشته باشد)
6- دادخواست
پس از آماده نمودن مدارک فوق الذکر، مي بايست دادخواستي مشابه الگوي ارائه شده تنظيم گردد و همراه با مدارک ياد شده به دادگاه ارائه گردد.
تشريفات دادرسي پس از تقديم دادخواست
دادگاه رسيدگي کننده پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقديمي، درخواست متقاضي را يک نوبت در روزنامه کثيرالانتشار يا محلي آگهي مي نمايد و هزينه نشر آگهي نيز بعهده متقاضي مي باشد.
پس از انقضاي يک ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي که معترضي نباشد، دادگاه با توجه به ادله و اسناد ارائه شده، گواهي انحصار وراثت مشعر بر تصديق وراثت، تعيين تعداد وراث و نسبت آنها به متوفي را صادر مي نمايد. در صورت وجود معترض و اعلام اعتراض او، دادگاه جلسه اي را جهت رسيدگي معين نموده و به معترض و درخواست کننده تصديق اطلاع مي دهد و پس از رسيدگي، در جلسه اي حکم خود را اعلام خواهد نمود. اين حکم برابر مقررات قابل تجديدنظر است.
نکات قابل توجه در تصديق احصار وراثت
1-صورتي که در زمان فوت نطفه اي منعقد شده باشد، جنين نيز جزو وراث قرار مي گيرد و مي بايست در دادخواست مربوط قيد شود.
2-در تصديق انحصار وراثت به درخواست ورثه، دادگاه سهم هر يک از ورثه رامعين مي نمايد.
3- در صورتي که براي محجور، قيممعين نشده، دادستان مي تواند بنام محجور به درخواست تصديق انحصار وراثت اعتراض نمايد.
4- در صورتي که بهاي ترکه بيش از 10 ميليون ريال نباشد، دادگاه بدون انتشار آگهي به ادله درخواست کننده رسيدگي و درخواست صدور گواهي حصر وراثت را حسب اقتضاي دلايل، قبول يا رد مي کند.
5- در مورد وراث روستاييان، در صورتي که بهاي ترکه بيش از 10 ميليون ريال باشد، فقط به الصاق آگهي براي يک بار و در يک روز در معابر و اماکن عمومي روستاي محل اقامت متوفي اکتفا خواهد شد.
6- راي دادگاه داير بر درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است.
مواد قانوني
قانون امور حسبي مصوب 1319 و اصلاحات بعدي مواد 360 الي 376.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان