بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,721

سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت يازدهم

  1390/7/21
خلاصه: سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري و کار آموزان وکالت-قسمت يازدهم وکالت بدون تمديد پروانه
مقدمه:
همکاران و سروران ارجمند در ده مطلب قبلي ارائه شده ، با اين حقير همراهي و مرافقت نمودند ، و مطالب عنوان شده را با تمامي کاستي ها تحمل نمودند. از اين باب کمال تقدير و تشکر را از همه همکاران خود دارم . د رمطالب و مضامين قبلي به تمامي تخلفاتي که بيشتر داراي بحث بوده و سوالات زيادي را به همراه داشته پرداختم و در خصوص آنها به تفصيل بررسي نموديم و سعي بر آن بوده که مفيد حال عزيزان باشد در قسمت آتي و قسمت هاي ديگر بيشتر به تخلفاتي که نياز به تشريح نداشته و سوالاتي را در ذهن ايجاد نميکند بلکه اشاره به اينکه عدم رعايت بعضي از همين مسائل مي تواند موجبات مجازات انتظامي همکاران را فراهم آورده ، ارائه و تقديم آنها خالي از لطف نيست و شايد به اندازه کافي به آنها توجه نشود مطالبي که گاها" سطحي از کنار آنها مي گذريم و دقت نمي کنيم مسائلي که در روزمره وکالت به فراموشي سپرده شده و شايد به آن مسائل توجه کافي نشود که هر کدام از اين موضوعات در قانون؛ مجازات هاي سنگيني نيز برايش در نظر گرفته شده است علي ايحال اميدوارم مفيد حال دوستان و همکاران واقع شود.
مطلب يازدهم: وکالت بدون تمديد پروانه
تبصره 5 ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 بيان مي دارد: ((اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي مي باشد هرگاه وکيلي فاقد يکي از شرايط اين قانون تشخيص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلايل آن را به دادگاه انتظامي وکلاء ، اعلام و درخواست رسيدگي نمايد . دادگاه مذکور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه راي مقتضي صادر مي کند پروانه اين اشخاص تا صدور حکم قطعي معتبر خواهد بود ، مگر در مواردي که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعليق صادر نمايد.))
در اين خصوص ماده6 از قانون تشکيل صندوق تعاون وکلاء و تامين هزينه هاي کانون وکلا ي دادگستري مصوب 1350 اعلام مي دارد:
ماده6- وکلاي دادگستري و کارگشايان و ثبت و تمديد مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور در اين قانون است و هيچ وکيلي قبل از تمديد مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.
ضمانت اجراي عدم تمديد پروانه وکالت در ماده 79 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاء دادگستري مصوب 1334 پيش بيني شده است . اين ماده مقرر داشته : ((متخلف از هر يک از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه 3 و يا4 محکوم خواهد شد :...بند3-در صورتي که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تجديد تمبر و ثبت پروانه وکالت نمايد .))
اشاره به يک نظريه مشورتي در اينجا خالي از فايده نيست :
سوال- با توجه به مواد (15و16) قانون وکالت و بند ((3))ماده 79 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و مواد (3و7) قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان مصوب سال 1350 و مواد (2و4) آئين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري مصوب 30/12/1350 وبند ((10)) ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصوب آن در موارد معين مصوب سال 1373 و بالاخره تبصره ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت مصوب 19/1/1376 اعلام شود که آيا پروانه وکالت هر سه سال يک بار بايد تمديد شود و اگر وکيلي در آبان ماه هر سال پروانه را تمديد نکرد حق شرکت در انتخابات کانون و يا حق وکالت دارد يا خير ؟
نظريه شماره 5869/7 مورخ 2/10/1376
آنچه که د رتبصره 5 ذيل ماده (2) قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري آمده است مربوط به وضعيت خود وکيل دادگستري مي باشد و صلاحيت او براي اشتغال به امور وکالت دادگستري و بقاي شرايط ياد شده در آن ماده ارتباطي به پروانه وکالت دادگستري ندارد و با توجه به ماده (2و 4) آئين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت سالانه وکلاي دادگستري مصوب 1350 و ماده (3و6) قانون تشکيل صندوق تعاون وکلاء مصوب سال 1350 مشخص مي گردد که صدور پروانه وکلاي دادگستري و ثبت و تمديد مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور است و اضافه شده که هيچ وکيلي قبل از تمديد مدت اعتبار پروانه خود ، حق وکالت ندارد، علهذا اگر وکيلي در آبان ماه هرسال از تمديد پروانه يا تجديد ثبت آن
خودداري نمايد نه تنها حق شرکت در انتخابات کانون وکلاء را ندارد بلکه حق شرکت
دردعاوي و محاکم را هم دارا نمي باشد و دادگاهها هم مي توانند از پذيرفتن چنين وکيلي خود داري نمايند.
مصداق1)
در خصوص گزارش کميسيون محترم کار آموزي راجع به آقاي ... کار آموز وکالت ، دائر بر عدم تمديد پروانه کار آموزي وکالت که دادسرا طي کيفر خواست شماره 86/125 مورخ 3/5/1386 به لحاظ عدم رعايت مقررات ماده 40 شرح وظايف کار آموزان تقاضاي تعيين مجازات انتظامي وي را کرده است . نظر به اينکه آقاي ...طي لايحه تقديمي به دادسرا و مطالب عنوان نموده در جلسه دادگاه عدم تمديد پروانه وکالت را به لحاظ اشتغال در هيات علمي دانشگاه و شرکت در کنکور دکتري اعلام داشته است و براي اثبات مطلب ، تصوير کارت دانشجويي دوره دکتراي حقوق را نيز ارائه کرده اند . بنابراين عدم رعايت تکليف مذکور در ماده 40 شرح وظايف کار آموزي وکالت ( عدم تمديدپروانه کارآموزي ) از سوي آقاي ...محرز و علت عدم تمديد عنوان شده از معاذير قانوني بنظر مي رسد و به استناد ماده 77 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري ناظر به بند 1 ماده 76 همان آئين نامه به اخطار کتبي محکوم مي گردند.
مصداق 2)
در خصوص تخلف آقاي ...((کارآموز وکالت)) ، مبني بر اشتغال به وکالت بدون تمديد اعتبار پروانه کار آموزي ، اعلامي از سوي کميسيون محترم کار آموزي ، نظر به اينکه مشار اليه ، طبق گزارش کميسيون کار آموزي پروانه کار آموزي خود را از سال 1383 ، تا تاريخ تنظيم گزارش ، تمديد ننموده است ، مع الوصف مبادرت به اشتغال و قبول وکالت در سال 1383 ، در سه مورد و در سال 1384 ، در ده مورد و سال 1385 ده مورد و سال 1386 ، يک مورد ، نموده است ، چون عمل وي از مصاديق تخلف انتظامي موضوع بند 3 ماده 79 آئين نامه لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري است ، دادگاه ضمن احراز تخلف ، آقاي ...کار آموز وکالت دادگستري را به استناد ماده 76 همان آئين نامه و رعايت يک درجه تخفيف به لحاظ فقدان سابقه محکوميت انتظامي به مجازات درجه 2 يعني توبيخ با درج در پرونده محکوم مي نمايد .
نويسنده:عبدالله سمامي-وکيل پايه يک دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان