بسم الله
 
EN

بازدیدها: 909

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي-قسمت اول

  1390/7/19
خلاصه: ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 16 دسامبر1966 ( 25/9/1954) مجمع عمومي سازمان ملل متحد
کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينکه‌ بر طبق‌ اصولي‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌ شناسائي‌ حيثيت‌ ذاتي‌ و حقوق‌ يکسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ کليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبناي‌ آزادي‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ اينکه‌ حقوق‌ مذکور فوق‌ ناشي‌ از حيثيت‌ ذاتي‌ شخص‌ انسان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ اينکه‌ بر طبق‌ اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائي‌ يافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتي‌ حاصل‌ مي‌شود که‌ شرايط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود و همچنين‌ از حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ او ايجاد شود.

با توجه‌ به‌ اينکه‌ کشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترويج‌ احترام‌ جهاني‌ و مؤثر حقوق‌ و آزاديهاي‌ بشر ملزم‌ هستند.

با در نظر گرفتن‌ اين‌ حقيقت‌ که‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد ديگر نيز نسبت‌ به‌ اجتماعي‌ که‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظايفي‌ است‌ و مکلف‌ است‌ باينکه‌ در ترويج‌ و رعايت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ اين‌ ميثاق‌ اهتمام‌ نمايد.

با مواد زير موافقت‌ دارند:

********** *** **********
بخش‌ يک‌

ماده‌ 1

1. کليه‌ ملل‌ داراي‌ حق‌ خودمختاري‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سياسي‌ خود را آزادانه‌ تعيين‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ خود را آزادانه‌ تأمين‌ مي‌کنند.

2. کليه‌ ملل‌ مي‌توانند براي‌ نيل‌ به‌ هدفهاي‌ خود در منابع‌ و ثروتهاي‌ طبيعي‌ خود بدون‌ اخلال‌ به‌ الزامات‌ ناشي‌ از همکاري‌ اقتصادي‌ بين‌المللي‌ مبتني‌ بر منافع‌ مشترک‌ و حقوق‌ بين‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفي‌ بنمايند. در هيچ‌ مورد نمي‌توان‌ ملتي‌ را از وسايل‌ معاش‌ خود محروم‌ کرد.

3. کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ از جمله‌ کشورهاي‌ مسئول‌ ادارة‌ سرزمينهاي‌ غيرخودمختار و تحت‌ قيمومت‌ مکلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاري‌ ملل‌ را تسهيل‌ و احترام‌ اين‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعايت‌ کنند.

********** *** **********
بخش‌ دوم‌

ماده‌ 2

1. هر کشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌گردد به‌ سعي‌ و اهتمام‌ خود و از طريق‌ همکاري‌ و تعاون‌ بين‌المللي‌ به‌ ويژه‌ در طرحهاي‌ اقتصادي‌ و فني‌ ـ با استفاده‌ از حداکثر منابع‌ موجود خود به‌ منظور تأمين‌ تدريجي‌ اعمال‌ کامل‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ با کليه‌ وسايل‌ مقتضي‌ بخصوص‌ با اقدامات‌ قانونگذاري‌ اقدام‌ نمايند.

2. کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند که‌ اعمال‌ حقوق‌ مذکور در اين‌ ميثاق‌ را بدون‌ هيچ‌ نوع‌ تبعيض‌ از حيث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقيده‌ سياسي‌ يا هر گونه‌ عقيدة‌ ديگر ـ اصل‌ و منشاء ملي‌ يا اجتماعي‌ ـ ثروت‌ ـ نسب‌ يا هر وضعيت‌ ديگر تضمين‌ نمايند.

3. کشورهاي‌ در حال‌ رشد با توجه‌ لازم‌ به‌ حقوق‌ بشر و وضع‌ اقتصاد ملي‌ خود مي‌توانند تعيين‌ کنند که‌ تا چه‌ اندازه‌ حقوق‌ اقتصادي‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ را درباره‌ اتباع‌ بيگانه‌ تضمين‌ خواهند کرد.

ماده‌ 3

کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند که‌ تساوي‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ را در استفاده‌ از کليه‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مقرر در اين‌ ميثاق‌ تأمين‌ نمايند.

ماده‌ 4

کشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ معترفند که‌ در تمتع‌ از حقوقي‌ که‌ مطابق‌ اين‌ ميثاق‌ در هر کشوري‌ مقرر مي‌شود آن‌ کشور نمي‌تواند حقوق‌ مزبور را تابع‌ محدوديتهائي‌ جز به‌ موجب‌ قانون‌ بنمايد و آنهم‌ فقط‌ تا حدودي‌ که‌ با ماهيت‌ اين‌ حقوق‌ سازگار بوده‌ و منظور آن‌ منحصراً توسعه‌ رفاه‌ عامه‌ در يک‌ جامعه‌ دموکراتيک‌ باشد.

ماده‌ 5

1. هيچيک‌ از مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ را نمي‌توان‌ به‌ نحوي‌ تفسير نمود که‌ متضمن‌ ايجاد حقي‌ براي‌ کشوري‌ يا گروهي‌ يا فردي‌ گردد که‌ به‌ استناد آن‌ به‌ منظو تضييع‌ هر يک‌ از حقوق‌ و آزاديهاي‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ و يا محدود نمودن‌ آن‌ بيش‌ از آنچه‌ در اين‌ ميثاق‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌ مبادرت‌ به‌ فعاليتي‌ بکند و يا اقدامي‌ به‌ عمل‌ آورد.

2. هيچگونه‌ محدوديت‌ يا انحراف‌ از هر يک‌ از حقوق‌ اساسي‌ بشر که‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ مقاوله‌نامه‌ها ـ آئين‌ نامه‌ها يا عرف‌ و عادات‌ در هر کشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ يا نافذ و جاري‌ است‌ به‌ عذر اينکه‌ اين‌ ميثاق‌ چنين‌ حقوقي‌ را به‌ رسميت‌ نشناخته‌ يا اينکه‌ به‌ ميزان‌ کمتري‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.


مشاوره حقوقی رایگان