بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,345

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(55)

  1390/7/18
خلاصه: سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه
سوال:شرايط انتخاب نام خانوادگي جديد ؟
شرايط انتخاب نام خانوادگي جديد چيست ؟
پاسخ: نام خانوادگي انتخابي بايد آزاد باشد اما نبايد واژه هاي پيشنهادي متقاضي قبلاً توسط فرد ديگري گرفته شده باشدو در دفتر ، حق تقدم به نام کس ديگري به ثبت رسيده باشد. در اين صورت متقاضي بايد آن واژه را با پسوند يا پيشوند مناسب پيشنهاد دهد و يا واژه ديگري را انتخاب نمايدبرابر دستورالعمل تغييرنام خانوادگي ، استفاده از نام خانوادگي همسر براي زوجه تا زماني که در قيد زوجيت مي باشد بلامانع است ، اما تغيير نام خانوادگي زوج به تبعيت از زوجه امکان پذير نيست .اين افراد بايد تقاضاي خود را به صورت کتبي و داشتن شناسنامه عکس دار به يکي از باجه هاي ثبت احوال کشور تحويل دهند.بر اساس رأي وحدت رويه شماره 2 هيئت عمومي ديوان عالي کشور ، رسيدگي به دعاوي مربوط به تغيير نامهاي غيرممنوع در صلاحيت محاکم عمومي دادگستري است .(برگرفته از مجموعه اطلاعات قضائي - ناصر قوامي )
==================

سوال: مطالبه وجه سفته
بانک براي دين واحد سفته هاي مختلف با ضامن هاي متعدد در تاريخهاي متفاوت گرفته است . آيا صرف اختلاف سفته ها نوعي تبديل تعهد است يا نه و آيا بانک فقط مي تواند به استناد آخرين سفته از حيث تاريخ اقامه دعوي کند يا حق طرح دعوي عليه تمام ضامن ها را دارد و همه آنها در قبال بانک مسئولند؟
پاسخ: موضوع چه به صورت تعهد عليحده و مستقل و چه به وجه ضمانت جديد حاکي از نقل ذمه به ذمه نوعي تبديل تعهد و مورد از مصاديق ماده 292 قانون مدني است . بنابر اين بانک تنها به استناد سفته لاحق و مؤخر که جايگزين سفته ها و تعهدات سابق شده است ، مي تواند اقامه دعوي کند و سفته هاي ديگر از درجه اعتبار ساقط و ذمه ضامن هاي آنها بري است . نظريه اتفاقي مورخ 16/04/67قضات
===================

سوال: الزام به تمکين
ايا اگر مرد الزام به تمکين دهد و زن چند روز قبل از جلسه دادگاه به منزل مشترک برگردد الزام به تمکين او ردمي شود و نفقه به زن تعلق ميگيرد؟
پاسخ: منظور از دادخواست الزام به تمکين وادار نمودن زن به ايفاي وظائف زناشوئي است . بنابر اين اگر قبل از صدور حکم زن به ميل خود به منزل مشترک برگردد، مقصود حاصل و و وي مستحق نفقه خواهد بود.
=================

سوال: دادگاه صالح در دعاوي خانوادگي
ساکن اطراف اصفهان هستم براي استرداد جهيزيه و مطالبه نفقه و مهريه مي توانم در شهر اصفهان اقدام کنم ؟
پاسخ: مطالبه نفقه مي بايست در دادگاه محل اقامت خوانده (زوج ) اقامه و مطرح شود . اما براي مطالبه مهريه مي توان در محل وقوع عقد ( تنظيم قباله نکاحيه ) يا محل اقامت خوانده طرح دعوي نمود. در ضمن چنانچه در يک مورد از دعاوي خانوادگي دادگاه محلي شروع به رسيدگي نمايد ، همان دادگاه صلاحيت رسيدگي به ساير دعاوي ناشي از زوجيت را داراست.شما مي توانيد دعوائي را که از لحاظ دادگاه محل رسيدگي با شرائط محل زندگي شما سازگارتر است انتخاب و مثلاً دعوي مطالبه مهريه يا نفقه را اقامه و ساير دعاوي را در همان دادگاه مطرح و اقامه نمائيد.
==================

سوال: موضوعيت يا طريقيت داشتن شرايط راجع به تنظيم قرارداد اجاره
آيا شرايط راجع به تنظيم قرارداد از جمله امضاي دو نفر معتمد مقرر در ماده 2 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 طريقيت دارند يا موضوعيت ؟
پاسخ: چنانچه يکي از اين شرائط مراعات نگردد، آيا مؤجر مي تواند از امتيازات اين قانون برخوردار شود؟ مطابق ماده 3 قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 ناظر به ماده 2 آن قانون ، پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي مؤجر يا قائم مقام قانوني وي ، تخليه عين مستأجره که به امضاي دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به عنوان شهود رسيده باشد، يک هفته پس از انقضاي مدت تخليه به دستور مقام قضائي توسط ضابطين قوه قضائيه تخليه صورت مي گيرد. با اين ترتيب تشريفات مقرر در ماده 2 قانون موصوف الزامي است . در صورت عدم رعايت تشريفات مقرر قانوني ، مؤجر بايد با تقديم دادخواست به دادگاه تقاضاي صدور حکم تخليه را بنمايدو حکم تخليه با صدور اجرائيه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. (نظرکميسيون نشست قضائي قضات)


مشاوره حقوقی رایگان