بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,277

آراء صادره در مورد تعزيرات حکومتي قابل تجديدنظر است

  1390/7/17
خلاصه: آراء صادره در مورد تعزيرات حکومتي قابل تجديدنظر است
سؤال ـ آراء مربوط به تعزيرات حکومتي گاهي از دادگاههاي انقلاب يا دادگاههاي عمومي صادر مي‌گردد و گاهي از سازمان تعزيرات حکومتي. در ارتباط با آراء مذکور و تجديدنظرخواهي از آنها چگونه بايد عمل شود، آيا احکام صادره قطعي است يا قابل‌‌تجديدنظر؟

پاسخ:
نظريه شماره6817 ـ 10/10/1381

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

مستنبط از تبصره1 (1) مـاده4 قانون نحوه اعمـال تعزيرات حکـومتي راجع به قاچاق کالا و ارز، اين اسـت که تشـريفات آئين دادرسـي و تجديدنظرخواهي در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع آن قانون، رعايت نمي‌شود نه اينکه احکام صادره غيرقابل تجديدنظر است و مفاد تبصره مذکور ناسخ مقررات کلي تجديدنظر نيست و احکام موردسؤال از جهت قطعيت يا عدم قطعيت در صورتي که از محاکم قضائي صادرشده باشد، تابع مقررات عمومي است و اگر از شعب تعزيرات حکومتي صادر شده باشد، طبق مواد20 (2) و 21 (3) آئين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي قابل تجديدنظر است. اضافه مي‌نمايد قطع‌نظر از اينکه آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منحصراً براي شعب آن ديوان در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و در مراجع قضائي لازم‌الاتباع نمي‌باشد، اصولاً ديوان مذکور قانوناً نمي‌تواند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه را که جنبه اداري ندارد، ابطال نمايد.

پي نوشت :

1ـ تبصره1 ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي:

رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آئين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاکم قضائي دستورالعمل مربوطه به وسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهدشد.

2ـ ماده 12 آئين‌نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي:

متهمان به قاچاق کالا و ارز در صورت اعتراض مي‌توانند حداکثر ظرف دو ماه به مراجع صالح قضائي شکايت نمايند. در صورت برائت از اتهام، عين کالا در صورت موجود بودن يا قيمت آن به نرخ روز صدور حکم، که توسط ادارات ذيربط در محل تشخيص داده مي‌شود و ميزان جزاي پرداختي (به مقداري که در پرونده درج شده است) با حکم محاکم از محل تنخواه سازمان شاکي به وي مسترد مي‌شود.

3ـ ماده 21 آئين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي:

آراي صادرشده توسط شعب تعزيرات حکومتي درخصوص قاچاق کالا و ارز، قطعي مي‌باشد و مطابق مفاد اين آئين‌نامه در موردضبط کالا، اخذ جريمه و فروش کالا اقدام خواهدشد.

تبصره ـ چنانچه محکوم‌عليه خود را مبرا از توجه اتهام بداند، حق دارد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از رئيس سازمان تعزيرات حکومتي درخواست رسيدگي نمايد. چنانچه رئيس سازمان يادشده رأي را برخلاف قانون بداند آن را نقض کرده و جهت رسيدگي به شعب تجديدنظر ارسال مي‌دارد. رأي شعبه تجديدنظر، قطعي است. درصورت برائت متهم مطابق مفاد ماده12 اين آئين‌نامه عمل خواهدشد.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان