بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,671

نظرات کميسيون مشورتي-قسمت هفتم

  1390/7/16
خلاصه: نظرات کميسيون مشورتي-قسمت هفتم
موضوع: ماده واحده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صلاحيت ديوان عدالت اداري
----------
مشروح:
نظر شماره88/7 مورخ 26/12/88

ماده واحده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صلاحيت ديوان عدالت اداري

رئيس دانشگاه تربيت معلم طي نامه شماره 1321/2مورخ 19/8/1388 درخصوص قابل اجرا بودن ماده واحده 12/6/87 شوراي عالي انقلاب فرهنگي1 استعلام نموده که پس از بررسي نظر کميسيون مشورتي به شرح ذيل اعلام گرديد:
«ماده واحده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي قطع نظر از اشکالات و ايراداتي که در مورد آن مطرح شده است اصولاً مربوط به تصميمات و آرايي است که «صرفاً در رابطه با امور و شئون علمي، آموزشي‌و پژوهشي صادرشده باشد....» و اين گونه امور اصولاً به دليل ماهيت کارشناسي آنها در ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرارنمي گيرد. زيرا مطابق بند2 ماده13 ديوان عدالت اداري « رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه هاي اداري ... منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها » صورت مي پذيرد.»
=================

موضوع:سازمان هاي دولتي مي توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون از حيث نقض قوانين ومخالفت با آنها به مراجع دادگستري مراجعه نمايند
------------------
مشروح:
نظر شماره89/8 مورخ 26/12/88
سازمان هاي دولتي مي توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون از حيث نقض قوانين ومخالفت با آنها به مراجع دادگستري مراجعه نمايند
سرپرست دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي طي نامه مورخ 22/10/1388 ضمن اعتراض به آراء شماره هاي 2432 مورخ 1/4/1387 و 70 مورخ 23/6/1387 هيات تشخيص اداره کار و امور اجتماعي شميرانات درخواست رسيدگي در ديوان عدالت اداري را مي نمايد. نظر کميسيون مشورتي به شرح ذيل اعلام گرديد:
«هيات عمومي ديوان عالي کشور در دو راي وحدت رويه به شماره هاي 602 مورخ 26/10/74 و 699 مورخ 22/3/86 درخصوص موضوع تعيين تکليف نموده است. به موجب راي شماره 699 مورخ 22/3/86 هيات عمومي ديوان عالي کشور مقرر نموده است که درمواردي که شاکي سازمان هاي دولتي است اين سازمانها « مي توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون ... از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستري که مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند » علي هذا دانشگاه مي تواند به استناد آراي مذکور از محاکم عمومي درخواست رسيدگي نمايد ومحاکم مکلّف به رسيدگي هستند.»
===================

موضوع: درصورت عدم پيش بيني حق فسخ در قرارداد کارهيچ يک از طرفين حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت
--------------
مشروح:
نظر شماره 89/9 مورخ 8/3/89
درصورت عدم پيش بيني حق فسخ در قرارداد کارهيچ يک از طرفين حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت

مديرعامل بيمارستان مهرداد طي نامه مورخ 24/12/88 سوال کرده اند: با توجه به اينکه ماده 25 قانون کار1 در مورد قرارداد کارمعين يا مدت خدمت براي طرفين حق فسخ قائل نشده است.آيا طرفين مي توانند در اجراي بند ز الحاقي به ماده 21 قانون کار2 حق فسخ پيش بيني نمايند؟ يا پيش بيني حق فسخ مربوط به مواردي غير از موارد مذکور در ماده 25 است ؟ درخصوص اين سئوال پس از بررسي نظر کميسيون مشورتي به شرح ذيل اعلام گرديد:
« با توجه به عموم و اطلاق بند «ز» الحاقي به ماده 21 قانون کار، که مؤخر التصويب است، چنانچه طرفين فسخ قرارداد را پيش بيني کرده باشند مطابق توافق پيش بيني شده در قرارداد عمل مي شود و در صورت عدم پيش بيني ، هيچيک از طرفين حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت.»
=================
موضوع: درصورت عدم پيش بيني حق فسخ در قرارداد کارهيچ يک از طرفين حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت
-------------
مشروح:
نظر شماره 89/9 مورخ 8/3/89
درصورت عدم پيش بيني حق فسخ در قرارداد کارهيچ يک از طرفين حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت
مدير کل سازمان کار و امور اجتماعي استان تهران طي نامه مورخ 23/1/1389 استعلام نموده اند که با توجه به دستور رياست محترم قوه قضائيه مبني بر انحلال شوراهاي تخصصي حل اختلاف ديوان عدالت اداري آيا دادنامه هاي صادره از شوراهاي تخصصي حل اختلاف که هنوز به اجرا درنيامده اند لازم اجرا است؟ نظر کميسيون مشورتي پس از بررسي به شرح ذيل اعلام گرديد:
«نظر به اينکه آراي مورد نظر در زمان اعتبار مقررات مربوطه بوده است انحلال شوراهاي حل اختلاف تأثيري در اعتبار آنها ندارد و قابليت اجرايي دارند. البته در صورتي که اشخاص حقيقي ذي نفع نسبت به آراي صادره اعتراض داشته باشند مي توانند با تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري خواسته خود را دنبال نمايد.»
==================

موضوع: احتساب مدت تحصيل مربيان بهداشت که ازمدرسه عالي بهداشت فارغ التحصيل گرديده اند با عنوان سابقه خدمت رسمي، مستلزم سپردن تعهد محضري نيست
-------------
مشروح:
نظر شماره 89/12 مورخ 22/3/89
احتساب مدت تحصيل مربيان بهداشت که ازمدرسه عالي بهداشت فارغ التحصيل گرديده اند با عنوان سابقه خدمت رسمي، مستلزم سپردن تعهد محضري نيست

رئيس سازمان آموزش وپرورش استان آذربايجان شرقي طي نامه مورخ 26/3/88 سئوال کرده اند که آيا مدت تحصيل مربيان بهداشت مدارس که درحين تحصيل به وزارت آموزش وپرورش تعهد محضري نداده اند به عنوان سابقه خدمت رسمي قابل احتساب مي باشد؟ نظر کميسيون مشورتي پس از بررسي به شرح ذيل اعلام گرديد « با توجه به رأي شماره 1443 مورخ 7/12/1386 که در موارد مشابه نيز لازم الاجرا است، احتساب مدت تحصيل مربيان بهداشت مدارس که از مدرسه عالي بهداشت فارغ التحصيل گرديده اند مستلزم سپردن تعهد محضري نيست. لذا سابقه تحصيلي فارغ التحصيلاني که از ابتدا به استخدام آموزش وپرورش درآمده اند ، قابل احتساب است.»
================
موضوع: عدم تشکيل هيات مميزه جهت دريافت فوق العاده طرح مسير ارتقاي شغلي نافي حق مکتسب مستحقين دريافت فوق العاده مذکور نيست
------------------
مشروح:
نظر شماره 89/13 مورخ 13/4/89
عدم تشکيل هيات مميزه جهت دريافت فوق العاده طرح مسير ارتقاي شغلي نافي حق مکتسب مستحقين دريافت فوق العاده مذکور نيست
رئيس پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي ومهندسي زلزله طي نامه مورخ 15/7/88 درخصوص تعميم راي شماره 21 مورخ 26/1/86 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به آن دسته از کارکناني که امتياز لازم براي برقراري فوق العاده مسير ارتقاي شغلي کارشناسان، مشاوران و مديران را کسب ولي به علت عدم تشکيل جلسات هيات مميزه پرونده آنان بررسي نشده است استعلام کرده است که پس از بررسي نظر کميسيون به شرح ذيل اعلام گرديد:
« با توجه به اين که برابر مصوبه سال 1381 هيأت وزيران، برقراري مسير ارتقاي شغلي تعيين گرديده است وافراد با تکميل فرم وکسب امتيازات لازم استحقاق دريافت فوق العاده مسير ارتقاي شغلي طبق مصوبه بر مبناي 65% را پيدا مي کنند، عدم تشکيل هيأت مميزه نسبت به کساني که درسال 1387 استحقاق دريافت فوق العاده مذکور را پيدا نموده اند نمي تواند نافي حق مکتسب آنان باشد واز اين جهت با توجه به رأي شماره 21 مورخ 26/1/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري1 دستگاه مي تواند در مورد برقراري فوق العاده ارتقاي شغلي اشخاص ذيحق اقدام نمايد. »


مشاوره حقوقی رایگان