بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,247

نقد نگارشي يک راي-قسمت يازدهم

  1390/7/13
خلاصه: نقد نگارشي يک راي-قسمت يازدهم
اشاره: آرزو داشتن به اين که بتوان يکباره لغزشهاي نگارشي را در همه قلمها و نوشته ها از ميان برداشت، بي گمان آرزويي است نا برآوردني. چرا که زبان فارسي در درازاي هزاره يي که پس پشت نهاده است هميشه چونان گلي بوده است که جفاي خار را در کنار داشته است. اما تلاش براي کم کردن اين گونه لغزشها و پيراستن دامن زبان از کجروي و نا آگاهي تلاشي خواهد بود ارجمند و ستودني.اکنون تا بر بلنداي قامت استوار زبان فارسي نگاهي داشته باشيم کنجکاوانه و ويراستارانه به رأي ديگري نگاه مي کنيم که در سال81 از سوي دادرس دادگاه عمومي تهران صادر شده است:
رأي دادگاه:
«در خصوص شکايت آقاي سيد رضا طاهري عليه آقاي داود نظريان دائر بر خيانت در امانت نسبت به يکدستگاه اتومبيل پرايد شماره شهرباني 352 ط 34 - تهران- 11 با توجه به شکايت شاکي و گزارش ضابطين دادگستري و مدارک و مستندات پيوست و اينکه متهم بعلت مجهول المکان بودن از طريق انتشار آگهي در روزنامه احضار لکن عليرغم مضي مدت مقرر قانوني بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نگرديده و در قبال اتهام وارده دفاعي به عمل نياورده است لذا دادگاه بزهکاري نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 674 ق . مجازات اسلامي متهم مذکور را به تحمل يکسال حبس تعزيري محکوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و قابل واخواهي در اين دادگاه است.»
همچنان که ملاحظه مي فرماييد ولابد پيش از من به لغزشهاي نگارشي موجود در متن رأي پي برده ايد، رأي را داراي لغزشهايي مي بينيم از اين دست:
1-در شناساندن شاکي و مشتکي عنه به نحو کامل کوتاهي شده است، اين در حالي است که در ديباچه رأي که به عنوان گردش کار تنظيم مي شود نيز همچنان جز نام و نام خانوادگي شاکي و مشتکي عنه ديده نمي شود. احتياط ايجاب مي کند که وقتي قرار است حکمي در روزنامه انتشار يابد، به ويژه متهم به گونه يي باز شناسانده شود که از جهت تشابه اسمي دامن ديگران را نگيرد يا دامنه فراگيري محدودتري داشته باشد.
2-خيانت کردن در امانت نسبت به يک دستگاه پرايد، مفهومي ندارد چرا که در نهايت اتومبيل مي تواند موضوع جرم قرار گيرد نه محمول آن، پس بهتر بود که نوشته مي شد موضوع يک دستگاه پرايد يا در مورد يک دستگاه پرايد يا عبارتي شبيه به اين ها.
3- واژه دائر اگر چه عربي است و مي تواند داراي همزه باشد اما گفته بوديم که در جهت همزه زدايي از خط فارسي سزاوارتر است که آن را به صورت داير بنويسيم.
4- نوشتن ترکيب يکدستگاه به گونه پيوسته، نادرست است. چرا که در ضمن سفارشها و آيين نگارش يادآوري کرده بوديم که عدد از معدود هميشه جدا نوشته مي شود، بايد بنويسيم شش ماه و نه ششماه،بايد بنويسم يک دستگاه و نه يکدستگاه.
5- جمع بستن ضابط به نشانه « ين» درست نيست و ما گفته بوديم که نشانه هاي جمع فارسي بيرون از دو صورت نيست يا مفرد را با «ان» جمع مي بنديم يا با «ها»، پس ضابطان دادگستري درست است نه ضابطين.
6- در ترکيب هاي اينکه - بعلت - عليرغم- بعمل - بماده - يکسال، جدا نويسي سفارش شده است. يعني بايد بنويسيم : اين که، به علت، علي رغم، به عمل، به ماده و يک سال.
7- عبارت «در روزنامه احضار» عبارت ابتري است که تمام نشده مي نمايد. لازم است که جمله به گونه اي تمام شود. بنابراين بايد نوشته مي شد: احضار شده است، چراکه نخستين فعلي که بعد از فعل محذوف احضار آمده است، نگرديده مي باشد که با صورت منفي خود نمي تواند جاي فعل مثبت احضار شده است را پر کند.
8- استفاده از مشتقات فعل گرديدن به جاي شدن درست نيست.
9- ترکيب «اتهام وارده»، درست نيست و در زبان فارسي لزومي ندارد نويسنده خود را به مشقت ها و تکلف هاي انطباق صفت و موصوف به لحاظ تذکير و تأنيث دچار کند.
10- همچنين فعل «مسلم دانسته» به همين صورت اصلا رسا نمي نمايد .دادرس دادگاه مي توانست بنويسد: «مسلم مي داند».
11-به کار بردن وجوه فعلي «نمودن» به جاي «کردن» در عبارت «محکوم مي نمايد» درست نيست و ما بارها اين را يادآوري کرده ايم .
12- عبارت «رأي صادره» به همان دليل که در فقره 9 يادآور شديم درست نيست.
13-انتظار دارد همکاران محترم قضايي ( بويژه) و هر نويسنده ديگري که متني را مي نگارد، سختگيرانه و در همان حال بردبارانه نوشته خود را يک بار از نظر بگذرانند و آن گاه پس از اعمال ويرايش هاي بايسته و شايسته به امضا و آن گاه به پراکندن آن دست بزند.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان