بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,470

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مجمع عمومي سازمان ملل متحد-قسمت ششم(قسمت پاياني)

  1390/7/11
خلاصه: ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 16 دسامبر 1966 (مطابق 25/9/1345 هجري شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد
ماده 41:
1. هر کشور طرف اين ميثاق ميتواندبه موجب اين ماده هرموقع اعلام بدارد که صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيده گي به اطلاعيه هاي داير برادعاي هرکشور طرف ميثاق که کشور ديگر طرف ميثاق تعهدات خود را طبق اين ميثاق انجام نميدهد برسميت ميشناسد. به موجب اين ماده فقط اطلاعيه هايي قابل دريافت ورسيده گي خواهد بود که توسط يک کشور طرف ميثاق که شناسايي صلاحيت کميته را نسبت به خود اعلام کرده باشد تقديم شود. هيچ اطلاعيه مربوط به يک کشور طرف اين ميثاق که چنين اعلامي نکرده باشد قابل پذيرش نخواهد بود.نسبت به اطلاعيه هايي که به موجب اين ماده دريافت ميشود به ترتيب ذيل اقدام خواهد شد:
الف) اگر يک کشور طرف اين ميثاق تشخيص دهد که کشور ديگر طرف ميثاق به مقررات اين ميثاق ترتيب اثر نميدهد، ميتواند بوسيله اطلاعيه کتبي توجه آن کشور طرف ميثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعيه کشور دريافت کنندهء آن توضيح هرگونه اظهار کتبي ديگر داير به روشن کردن موضوع در اختيار کشور فرستنده اطلاعيه خواهد گذارد. توضيحات واظهارات مزبور حتي الامکان و تا جايي که مقتضي باشد از جمله حاوي اطلاعاتي خو اهد بود در خصوص قواعد د ادرسي طبق قوانين داخلي آن کشور وآنچه که براي علاج آن بعمل آمده يا درجريان رسيده گي است يا آنچه دراين مورد قابل استفاده بعدي است.
ب) اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولين اعلاميه به کشور دريافت کننده موضوع با رضايت هر دو طرف مربوط فيصله نشود هريک از طرفين حق خواهند داشت با ارسال ا خطاريه يي به کميته وبه طرف مقابل موضوع را به کميته ارجاع نمايد.
ج) کميته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اين که بنابر اصول متفق عليه حقوق بين الملل کليه طرق شکايت طبق قوانين داخلي در موضوع مورد استناد واقع و طي شده است به موضوع مرجوعه رسيده گي ميکند. اين قاعده در مواردي که طي طرق شکايت به نحو غيرمعقول طولاني باشد مجري نخواهد بود.
د) کميته در موقع رسيدگي به اطلاعيه هاي و اصل به موجب اين ماده جلسات سري تشکيل خواهد داد.
ه) با رعايت مقررات فقره (ج) کميته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر وآزاديهاي اساسي شناخته شده دراين ميثاق مساعي جميله خودرا در اختيار کشورهاي ذينفع طرف ميثاق خواهد گذاشت.
و) کميته در کليه امور مرجوعه به خود ميتواند از کشور هاي (ذينفع) طرف اختلاف موضوع فقره (ب) هرگونه اطلاعات مربوط به قضيه را بخواهد.
ز) کشور هاي ذينفع طرف ميثاق موضوع فقره (ب) حق خواهند داشت هنگام رسيده گي به قضيه در کميته نماينده داشته باشند وملاحظات خود را شفاهاً يا کتباً يا بهر يک از دو فقره اظهار بدارند.
ح) کميته بايد در مدت 12 ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه موضوع فقره (ب) گزارش بدهد.
1. اگر راه حلي طبق مقررات فقره (ه) حاصل شده باشد کميته گزارش خود را به شرح مختصر قضايا و راه حل حاصله حصر خواهد کرد.
2. اگر راه حلي طبق مقررات فقره (ه)حاصل نشده باشد کميته در گزارش خود به شرح مختصر قضايا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبي و صورت مجلس ملاحظات شفاهي که کشور هاي ذينفع طرف ميثاق اظهار کرده اند ضميمه گزارش خواهد بود. براي هر موضوعي گزارشي به کشور هاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ خواهد شد.
قرار اين ماده موقع لازم الاجرا خواهد شد که در کشور طرف اين ميثاق اعلاميه هاي پيش بيني شده در بند اول اين ماده را داده باشند.اعلاميه هاي مذکور توسط کشور طرف ميثاق نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع ميشود. و او رونوشت انرا براي ساير کشور هاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت. اعلاميه ممکن است هر موقع به وسيله اخطاريه خطاب به سرمنشي مسترد گردد. اين استرداد به رسيده گي هر مسالهء موضوع يک اعلاميه که قبلاَ به موجب اين ماده ارسال شده باشد، خللي وارد نمي کند. هيچ اطلاعيه ديگر پس از واصول خطاريه استرداد اعلاميه به سرمنشي پذيرفته نميشود. مگر اينکه کشور ذينفع طرف ميثاق اعلامية جديدي داده باشد.
ماده 42:
1. الف) اگر مسالهء مرجوعه به کميته طبق ماده 41 با رضايت کشور هاي ذينفع طرف ميثاق حل نشود کميته ميتواند با موافقت قبلي کشور هاي ذينفع طرف ميثاق يک کميسيون خاص سازش تشکيل دهد(که از اين پس کميسيون ناميده ميشود) کميسيون به منظور نيل به يک راه حل دوستانه مسالة براساس احترام اين ميثاق مساعي جميله خود را دراختيار کشور هاي ذينفع طرف ميثاق ميگذارد.
ب) کميسيون مرکب از 5 عضو است که با توافق کشور هاي ذينفع طرف ميثاق تعيين ميشوند. اگر کشورهاي ذينفع طرف ميثاق در باره ترکيب تمام يا بعضي از اعضاي کميسيون در مدت 3 ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاي کميسيون که در باره آنها توافق نشده است ازبين اعضاي کميته با راي مخفي با اکثريت دو ثلث اعضاي کميته انتخاب ميشوند.
2. اعضاي کميسيون برحسب صلاحيت شخصي خودشان انجام وظيفه ميکنند. آنها نبايد از اتباع کشور هاي ذينفع طرف ميثاق بوده يا از اتباع کشوري که طرف اين ميثاق نيست يا از اتباع کشور طرف اين ميثاق که اعلاميه مذکور در ماده 41 را نداده باشد.
3. کميسيون رئيس خود را انتخاب و لايحهء امور داخلي خود را تصويب ميکند.
4. جلسات کميسيون معمولاَُ در مرکز سازمان ملل متحد يا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکيل خواهد شد. مع هذا جلسات مزبور ممکن است با مشورت سرمنشي سازمان ملل متحد و کشور هاي ذينفع طرف ميثاق در محل مناسب ديگري تشکيل شود.
5. دبير خانه پيش بيني شده در ماده 36 خدمات دفتري کميسيونهاي متشکل به موجب اين ماده را انجام ميدهد.
6. اطلاعاتي که کميته در يافت و رسيده گي ميکند در اختيار کميسيون گذارده ميشود و کميسيون ميتواند از کشور هاي ذينفع طرف ميثاق تهيهء هر گونه اطلاع تکميلي مربوط ديگري را بخواهد.
7. کميسيون پس از مطالعهء مساله از جميع جهات ولي در هر صورت حد اکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشي به رئيس کميته تقديم ميداردو آنرا به کشور هاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ مينمايد:
الف) اگر کميسيون نتواند در مدت دوازده ماه رسيده گي را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بيان مختصر اين نکته ميکند که رسيده گي مساله به کجا رسيده است.
ب) هرگاه يک راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در اين ميثاق حاصل شده باشد کميسيون در گزارش خود به ذکر مختصر قضايا و راه حلي که به آن رسيده اند اکتفاء ميکند.
ج) هر گاه يک راه حل به مفهوم بند (ب) حل نشده باشد کميسيون استنباطهاي خود را در خصوص کليه نکات ماهيتي مربوط به مساله مورد بحث بين کشور هاي ذينفع طرف ميثاق و همچنان نظريات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضيه درگزارش خود درج ميکند.
اين گزارش همچنان محتوي ملاحظات کتبي وصورت مجلس ملاحظات شفاهي کشور هاي ذينفع طرف ميثاق خواهد بود.
د) هر گاه گزارش کميسيون طبق فقره (ج) تقديم شود کشور هاي ذينفع ميثاق در مدت سه ماه پس از حصول گزارش به رئيس کميته اعلام ميدارند که مندرجات گزارش کميسيون را مي پذيرند يا نه ؟
1. مقررات اين ماده به اختيارات کميته بر طبق ماده 41 خللي وارد نمي کند.
2. کليه هزينه هاي اعضاي کميته بطور مساوي بين کشور هاي ذينفع طرف ميثاق بر اساس بر اوردي که سرمنشي سازمان ملل متحد تهيه ميکند تقسيم ميشود.
سرمنشي سازمان ملل متحد اختيار دارد درصورت لزوم هزينه هاي اعضا را قبل از آن که کشور هاي ذينفع طرف ميثاق طبق بند 9 اين ماده پرداخت کنند کار سازي دارد.
ماده 43:
اعضاي کميته و اعضاي کميسيون هاي خاص سازش که طبق ماده42 ممکن است تعيين شوند حق دارند از تسهيلات وامتيازات و مصئوونيت مقرر در باره کارشناسان مذکور مامور سازمان ملل متحد درقسمتهاي مربوط مقاوله نامه امتيازات ومصئوونيتهاي ملل متحد استفاده نمايند.
ماده 44:
مقررا ت اجرايي اين ميثاق بدون اين که به آيين نامه هاي دادرسي مقرر در زمينه حقوق بشر طبق اسناد تشکيل دهنده يا به موجب آن مقاوله نامه هاي سازمان ملل متحد وموسسات تخصصي خللي وارد سازد اعمال ميشود ومانع از آن نيست که کشور هاي طرف ميثاق براي حل يک اختلاف طبق موافقتهاي بين المللي عمومي يا اختصاصي که ملزم به آن هستند متوسل به آيين نامه هاي دادرسي ديگري شوند.
ماده 45:
کميته هرسال گزارشهاي خود را تو سط شوراي اقتصادي و اجتماعي به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم ميدارد.
بخش پنجم
ماده 46:
هيچ يک از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تقسير شود که مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه هاي موسسات تخصصي داير به تعريف مسووليتهاي مربوط به هريک از ارکان سازمان ملل متحد وموسسات تخصصي نسبت به مسايل موضوع اين ميثاق لطمه يي وارد اورد.
ماده 47:
هيچ يک از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير شود که به حق ذاتي کليه ملل به تمتع و استفادهء کامل و آزادانهء انان از منابع وثروتهاي طبيعي خودشان لطمه يي وارد آورد.
بخش ششم
ماده 48:
1. اين ميثاق براي امضاي هر کشور عضو سازمان ملل متحد يا عضو هر يک از موسسات تخصصي آن يا کشور طرف متعهد اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري همچنين هرکشوري که مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف اين ميثاق شود مفتوح است.
2. اين ميثاق موکول به تصويب است.اسناد مصوبه بايد نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع شود.
3. اين ميثاق براي الحاق هريک ازکشور هاي مذکور دربند اول اين ماده مفتوح خواهد بود.
4. الحاق بوسيله توديع سندالحاق نزد سرمنشي سازمان ملل متحد بعمل مي آيد.
5. سرمنشي سازمان ملل متحد کليه کشورهايي را که اين ميثاق را امضا کرده اند يا به آن ملحق شده اند از توديع هرسند تصويب يا الحاق مطلع خواهدکرد.
ماده 49:
1. اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سي وپنجمين سند تصويب يا الحاق نزد سرمنشي سازمان ملل متحد لازم الاجرا ميشود.
درباره هر کشوري که اين ميثاق را پس از توديع سي وپنجمين سند تصويب يا الحاق تصويب کند، يا به آن ملحق شود، اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن کشور لازم الاجرا ميشود.
ماده 50:
مقررات اين ميثاق بدون هيچ گونه محدوديت يا استثنا کليه واحدهاي تشکيل دهندهء کشورهاي متحده (فدرال) را شامل خو اهدبود.
ماده 51:
1. هر کشور طرف ميثاق ميتواند اصلاح اين ميثاق را پيشنهاد کند ومتن آن را نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع کند. دراين صورت سرمنشي سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پيشنهادي را به کشور هاي طرف اين ميثاق ارسال ميدارد و از آنها درخواست مينمايد به اواعلام دارند که آيا مايلند کنفرانسي از کشور هاي طرف ميثاق به منظور بررسي و اخذ راي در باره طرحهاي پيشنهادي تشکيل گردد درصورتي که حد اقل يک ثلث کشور هاي طرف ميثاق موافق تشکيل چنين کنفرانسي باشند، سرمنشي کنفرانس را در زير لواي سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد، هر اصلاحي که در مورد قبول اکثريت کشور هاي حاضر و راي دهنده در کنفرانس واقع شود، براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
2. اصلاحات موقعي لاز م الااجرا ميشود که به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد برسد واکثريت دوثلث کشور هاي طرف اين ميثاق برطبق قواعد قانون اساسي خودشان آن را قبول کرده باشند.
3. موقعي که اصلاحات لازم الااجرا ميشود براي آندسته از کشور هاي طرف ميثاق که آن را قبول کرده اند الزام آور خواهد بود. ساير کشور هاي طرف ميثاق کماکان به مقررات اين ميثاق وهر گونه اصلاح آن که قبلاَ قبول کرده اند ملزم خواهند بود.
ماده 52:
قطع نظر از اطلاعيه هاي مقرر دربند 5 ماده 48 سرمنشي سازمان ملل متحد مراتب زير را به کليه کشور هاي مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.
الف) امضاء هاي اين ميثاق واسناد تصويب والحاق توديع شده طبق ماده 48.
ب) تاريخ لازم الاجراء شدن ميثاق طبق ماده 49 و تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحات طبق ماده 51.
ماده 53:
1. اين ميثاق که متنهاي چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي واسپانيويي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني (آرشيف) سازمان ملل متحد محافظه خواهد شد.
سرمنشي سازمان ملل متحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي کليه کشور هاي متذکره درماده 48 ارسال خواهد داشت.

برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]مشاوره حقوقی رایگان